Om Arkivverket

Arkivverket er en døråpner til historien. Vår rolle er å samle og sikre arkivene for fremtiden, både digitalt og fysisk, slik at de bevares for kommende generasjoner, og å gjøre dem så tilgjengelige som mulig.

Arkivverkets viktigste oppgaver er å ta vare på arkivmateriale fra statlige virksomheter, gjøre materialet tilgjengelig for bruk, føre tilsyn med arkivarbeidet i staten, fylkeskommunene og kommunene, og bidra til at private arkiver blir tatt vare på. Riksarkivaren er øverste leder for Riksarkivet og statsarkivene, og Riksarkivarens myndighet er hjemlet i arkivloven. Arkivverket består av Riksarkivet, åtte statsarkiver, Samisk arkiv og Norsk helsearkiv.

Arkivverket oppbevarer nærmere 260 000 hyllemeter (2015) med arkivmateriale. De eldste fragmenter er fra før år 1000, og det nyeste er et par år gammelt.

I arkivene finnes sentrale kilder for Norgeshistorien så vel som for lokalhistorie. Vi har også materiale som kan dokumentere privatpersoners rettigheter og interesser på ulike vis. Riksarkivet og alle statsarkivene har lesesaler der folk kan bruke våre arkivsaker.

Arkivverket kan med rette kalles nasjonens kollektive hukommelse.

Oversikt over våre arkiver finner du på Arkivportalen.

Besøk også Digitalarkivet for å se alt vårt skannete og digitaliserte materiale.

Alle kan henvende seg til Arkivverket, enten ved personlig frammøte eller per brev, telefon eller e-post. De fleste tjenester er gratis. Vi vil gjøre vårt beste for å hjelpe deg å finne svar på de spørsmål som kan besvares ved hjelp av arkivmateriale.

For mer informasjon, besøk oss på www.arkivverket.no.