Kong Christian 5s Norske Lov

30. juni er det 200 år siden den norske høyesterett holdt
sitt første rettsmøte og avsa sin første dom. Fra starten av var lovverket
nokså utilstrekkelig. Ved siden av Grunnloven, hadde retten kun den gamle
Christian 5s Norske lov å dømme ut fra.

Eldre lovgiving
Det første lovverket som hadde vært gjeldende for hele Norge
var Magnus Lagabøtes landslov fra 1276. Store deler av lovverket hadde vært
gjeldende rett i over 400 år. I  1604 ble
landsloven revidert og oversatt til dansk og fikk navn etter den da sittende
kong Christian 4.  Denne lovboken bygget
altså i det vesentlige på Magnus Lagabøtes by- og landslov, som var vanskelig å
forstå.

Jens Bjelke, som var Norges kansler fra 1614 til sin død i
1659, var en ivrig talsmann for å revidere den norske lovboka. Han gjennomgikk
den norske lovboka og laget et summarisk innhold av loven samt en fortegnelse
over juridiske termer. Dette kom på trykk i 1634.

Eneveldet tvinger fram ny norsk lov
Men det var først ved innføringen av eneveldet i 1660, etter
Bjelkes død, at en virkelig innså at en revisjon av lovverket var nødvendig.
Tidlig på 1680-tallet var man i gang med å revdiere det danske lovverket, og i
1683 forelå den Danske Lov. Christian 5. bestemte i 1680 at det skulle nedsettes
en kommisjon til også å se på det norske lovverket.

I 1682 fikk fire norske jurister i oppdrag å gjennomgå den
Danske Lov og undersøke hva som kunne gjøres gjeldende for Norge. Det skulle
tas hensyn til norsk sedvane og skikk. Forslaget fra de fire norske juristene
ble i København oppfattet som “for selvstendig” , og et omfattende dansk
revisjonsarbeid ble påbegynt.

Revisjonsarbeidet ble avsluttet i 1687, og på selveste
Mikkelsdag den 29. september 1688 trådte Christian 5s Norske Lov i kraft. Loven
baserte seg i stor grad på den gjeldende Danske Love, men var tilpasset norske
forhold med særbestemmelser om foreksempel eiendomsrett, jakt- og
fiskerettigheter, handel og arverett.

Spor i dagens lovverk
Mellom 1687 og 1814 skjedde det fint lite med dette
lovverket. Dette skulle også prege de første hundre årene etter at Høyesterett
ble opprettet. Christian 5s Norske lov var lenge det viktigste lovverket, og
det ble tilpasset endringer i samfunnet generelt. Så sent som i 1905 var omlag
en tredel av artiklene i den gamle Norske Loven gjeldene rett.

I dagens lovverk finner vi også spor etter det nå 328 år
gamle lovverket, foreksempel plikten til å overholde inngåtte avtaler.

Bestemmelser i Christian 5s lov som fortsatt er gjeldende.

Eksemplaret vi viser her er ett av mange klenodier du kan se
i utstillingen I siste Instans – Høyesterett gjennom 200 år som åpner i
Riksarkivbygningen den 29. mai 2015. Lovboka ble gitt som gave til Riksarkivets
bibliotek i 1892 av Ludvig Malthe som i sin tid var eier av Norges største
private kunstsamling. Før sin død
skjenket han ikke bare denne lovboka, men en rekke malerier til Nasjonalgalleriets
malerisamling.

Litteratur og kilder:
Store norske leksikon
Noregs Høgsterett (Univeritetesforlaget 2011)
Norsk Lovdata
Norsk wikipedia