En ekte avtale

Dette brevet fra 1313 er utformet som kirograf (av gresk for håndskrift). To identiske tekster er skrevet på ett pergamentblad. Man skrev gjerne Chirographus mellom de to tekstene og klipte så tekstene fra hverandre i et sikk-sakkmønster. Hver av partene i en transaksjon fikk sin del. Ved behov kunne partene sammenpasse de to delene og på den måten vise at de var ekte. Den andre måten å bevise et dokuments ekthet på var å besegle brevet. Denne kirografen er for sikkerhets skyld også beseglet – med biskopens og domkapitlets segl . Den halvdelen av kirografen vi viser her, har tilhørt stavangerbispen. Den havnet i København på 1700-tallet og ble avlevert til Riksarkivet i 1937.

Innholdet i brevet
Dette er et proventbrev, som inneholder en kontrakt om betalt opphold og underhold for Gunvor Olavsdatter i Stavanger bispegård så lenge hun lever. Provent er betegnelse på en av flere private pensjonsordninger i middelalderen; føderåd eller kår er en annen. Det var bare de mest velstående som kunne kjøpe provent, dvs. husrom og kost i katolsk-geistlige institusjoner som klostre, bispegårder og kannik-kommuner. De fattige var henvist til offentlig eller privat forsorg. Proventbrevet inneholder detaljerte opplysninger om hvor mye Gunvor skal betale, og de gjenytelsene hun skal ha. Som betaling overlater hun Stavanger domkirke jordeiendom til en verdi av 120–130 fullverdige kyr (tilsvarte ca. 9 kg sølv), som gir eieren en årlig avkastning på 740 kg korn og 165 kg smør. Til gjengjeld skal Gunvor ha eget husvære i bispegården, mat av beste kvalitet og 2,7 liter øl til maten hver dag, og hun skal delta i festligheter med ekstraforpleining både av mat og øl. På visse høytidsdager skal hun ha rett til underhold av personlig tjenestekone.

Arkivreferanse: Riksarkivet, NRA AM fasc. 31 nr. 4.

English: This is a cirograph – a medieval document where two identical texts are written on parchment and then cut through. The letter documents private pension arrangements in the middle ages.

Månedens tema mars 2014: Middelalderen

Les mer om middelalderen på Arkivverkets nettsider.