Samer på ski i 1744

Offiseren Peter Schnitler var på 1740-tallet imponert over samer han møtte, som i moden alder løp omkring til fots og på ski. Han mente dette måtte ha sammenheng med at samene ikke var utsatt for det fysiske slitet arbeid i jordbruket innebar:

“Lapfinnernes jnclination bestaaer særdeles i deres naturlige frihed, at leve utvungen og at vanke omkring. […] Og som disse lapfinner ved intet tungt arbeide, som pløyen, høe- og kornhøsting, huusbygning, det bonden ellers maa giøre, trættes eller udslides, saa ere de, saa vel mand- som qvindfolk, i deres alders 50 og 60de aar raske og behændige, som de unge, at løbe til fodz, og rende paa skiir.”

Schnitlers uttalelse om samene finner vi i hans beskrivelse av Nordlands amt (fylkene Nordland og Troms) fra 1744. Beskrivelsen var et ledd i en kartlegging av rikets ressurser som Danske Kanselli i København hadde tatt initiativ til. I 1743 sendte Kanselliet ut spørrelister med en rekke spørsmål som skulle besvares av lokale embetsmenn i hele det dansk-norske riket. Ett av spørsmålene gjaldt innbyggernes egenskaper.

Omkring 170 besvarelser fra Norge er bevart. Disse er utgitt i en kildeserie i fem bind kalt Norge i 1743.

Kilde: Gerd Mordt (red.), Norge i 1743, bd. 5, Oslo 2008: 202. Illustrasjonen er hentet fra Knud Leem, Beskrivelse over Finmarkens Lapper, Kiøbenhavn 1767.

English: Officer Peter Schnitler met Sami people in Northern Norway in the 1740s. He was impressed by how they ran around on foot and on skis, even in mature age.

Månedens tema i februar 2014: Vintergleder