5. des: Postkontoret på gården

I november 1804 ble det bestemt at det skulle anlegges ukentlig postgang nordover og å opprette Nordlands Postkontor. Nordlands Postkontor ble lagt til gården Terråk i Bindal. Eieren av Terråk gård, Peder Knoph, ble utnevnt til postkontorets første postmester.

“Placat, angaaende en ugentlig Postes Anleggelse igjennem Indherred og Nummedalen i Trondhiems Stift, saavelsom et Postcontoirs Oprettelse for denne og den Nordlanske Post.

For at forskaffe Indbyggerne i Indherred og Nummedalen i Trondhiems Stift en større Beqvemmelighed i Henseende til Post-Communicationen, og for tillige at tilveiebringe en lettere Forbindelse med den Nordlandske Post med hensyn til de ved denne Post forehavende og tildeels allerede anordnede Forandringer, har det behaget Hans Majestæt, ved allernaadigst Resolution af 2den d. M., at befale, at der fra 1ste Januarii næstkommende Aar skal anlægges en regulair ugentlig Post mellem Trondhiem og Grændsen af Nordlands Amt paa denne Side, og at der ved denne Grændse skal oprættes en regnskabsførende Postcontoir, under Navn af Det Nordlandske Postcontoir; samt at Portoen ved den nye Post oppebæres for Postcassens Regning, og at de i denne Postes Tour for nærværende Tid existerende private Postindberetninger, i Følge Forordningen af 4de August 1758, fra bemeldte Tid ophøre, saavelsom at der ogsaa i andre henseender forholdes ved den nye Post efter bemeldte Forordning, forsaavidt ikke senere Anordninger deri have fastsat Forandringer, alt efter de af Generalpostamtet i dets allerunderdanigste Forestilling foreslaaede nærmere Bestemmelser.”

Videre står det i plakaten om poststeder og  tider for postens avgang og ankomst ved de enkelte poststedene.

Plakaten ble datert Generalpostamtet, den 10de November 1804.

Arkivreferanse: RA: Postdirektoratet, Postmuseet. Dokumentsamling, eske J1

Mer om Postmuseet.

Jeg velger meg…
Dokumentet er valgt ut av konsulent i Seksjon for formidling, Christopher Knoph, som en del av Riksarkivets digitale julekalender 2013.

Christophers begrunnelse:
Nordlands Postkontor ble opprettet ved plakat av 10. november 1804 som Nordlands (og Nord-Norges) første postkontor. Fra starten og frem til 1813 lå Nordlands Postkontor på gården Terråk i Bindal.

Grunnen til at jeg valgte dette dokumentet er at postkontorets første postmester, Peder Knoph (1760 – 1821), er min tipptippoldefar!